Korona ja terveysturvallisuus

Tässä kirjallisessa suunnitelmassa on kerrottu Kajaanin Elo ry:n toimet 6.2.2022 jälkeen, joilla huomioidaan Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton aset­ta­ma tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d mu­kai­nen mää­räys lä­hi­kon­tak­tien ai­heut­ta­man tar­tun­ta­ris­kin eh­käi­se­mi­ses­tä se­kä 58c § ylei­set hy­gie­nia­vel­voit­teet sekä vaatimus kirjallisesta suunnitelmasta. 

Koska seuralla ei ole kiinteää toimipaikkaa, tämä suunnitelma on lisätty kaikkien saataville seuran verkkosivuille.

Kajaanin Elon toiminnassa on noudatettu seuraavia ohjeita, poislukien kävijämäärärajoitus, keväästä 2021 alkaen.


Terveysturvallisuussuunnitelma asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­man tar­tun­taris­kin ehkäisemiseen


Kaikilla yli 12-vuotiailla tulee olla pukutiloissa maski. Tunnin aikana maski ei ole pakollinen, turvavälit huomioiden. 


Pukutiloissa ja ryhmissä oleskelua ennen tuntia ja tunnin jälkeen ohjeistetaan välttämään ja tuntien alussa ja lopussa pyritään minimoimaan ryhmien kohtaaminen.


Jäsenistöä on ohjeistettu pitämään tunneilla huolta hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä ja pysyttelemään flunssaisena kotona. 


Aikuisten tunneille otetaan toistaiseksi vain 19 osallistujaa tunnin ohjaajan lisäksi.


Kauden ensimmäiset viikot eivät ole kaikille avoimia kokeiluviikkoja, kävijämäärän rajoittamiseksi ja jotta toimintaa on mahdollista keskittää palvelemaan seuran jäsenistöä.


Tunnin ohjaaja kerää ylös osallistujalistan, joka sisältää kävijän nimen lisäksi joko puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Osallistujalistaan merkittyjä tietoja ei käytetä missään muussa tarkoituksessa kuin mahdollisessa osallistujien korona-altistumistilanteessa. 


Mahdollisessa altistumistilanteessa, asiakkaat voivat olla viestitse yhteydessä seuran puhelinnumeroon 050 557 6229 seuran koronavastaavalle.


Kajaanin Elo ry on järjestänyt verkkosivuilleen kotijumppia, joille osallistuminen onnistuu kotoa.


Koko Elon johtokunta seuraa koronatilanteen kehitystä Kainuussa ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista tuntijärjestelyissä seuran verkkosivuilla sekä facebookissa.